Thursday, May 15, 2008

EUCHALETTE OR PATNUBAY SA MISA

YEAR A

To download a copy of the Euchalette or Patnubay sa Misa, simply click on any of the dates available below.
A Reflection is provided for separate printing.


E U C H A L E T T E

May 04

Ascension

May 11

Pentecost

May 18

Holy Trinity

Suggested Reflection:

May 25

Body & Blood of Christ

Suggested Reflection:
An Intimate Transformation

Euchalette can be used in lieu of Sambuhay

PATNUBAY SA MISA

Mayo 04

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Mayo 11

Dakilang Kapistahan ng Pentekoste

Mayo 18

Dakilang Kapistahan ng Santatlo

Mayo 25

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo

Patnubay Sa Misa ay alternatibo sa Sambuhay