Saturday, January 3, 2009

MAG-ARAL TAYO!

[[[see link]]]
Panalangin Sa Pasimula ng Pag-aaral
Halina, O Espiritu Santo
Punuin ang puso ng mga binyagan
at papagningasin sa kanila ang apoy
ng Iyong Pag-Ibig.

Ipagkaloob Mo ang Iyong Diwa at sila’y Malilikha.

Lahat

At Iyong mababago ang santinakpan.
Manalangin tayo…
O Diyos, inaralan Mo ang puso ng mga binyagan
sa pamamagitan ng tanglaw ng Espiritu Santo
ipagkaloob na sa diwa ring ito
ay matutuhan namin ang lahat ng kabanalan
at matamasang lagi ang kanyang kaaliwan. Amen.

Mag-aral Tayo

Ang mga sumusunod ay mga lathalain sa wikang Pilipino na pawang nakalaan para sa pagtuturo ng Katekismo. Ang karamihan ng mga pahinang ito ay tungkol sa pagbabasa ng Ebanghelyo ng Linggo.